Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

venomousness /'venəməsnis/  

  • Danh từ
    tính chất độc
    tính chất nham hiểm độc ác