Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (giải phẫu học) lách, tỳ
  (cũ) sự bực tức
  a fit of spleen
  cơn bực tức

  * Các từ tương tự:
  spleenful, spleenish, spleenwort, spleeny