Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    u uất, chán nản, u buồn, buồn bực
    hằn học; bực tức