Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spleenwort /'spli:nwə:t/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây tổ diều (thuộc loại dương xỉ)