Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perniciousness /pə'ni∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự độc hại; tính độc hại