Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (+ for, of)
    lòng căm ghét
    she has a profound hatred of fascism
    cô ta căm thù sâu sắc chủ nghĩa phát xít