Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resentment /ri'zentmənt/  

  • Danh từ
    sự tức tối; sự bực bội
    a deep-seated resentment at (ofoverthe way one has been treated
    sự tức tối sâu xa về cách người ta đối xử với mình