Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ác ý
  I'm sure he only said it out of (from) spite
  tôi chắc là anh ta nói điều đó chỉ vì ác ý
  in spite of
  mặc dù, bất chấp
  they went out in spite of the rain
  họ đi ra ngoài mặc dù (bất chấp) trời mưa
  Động từ
  (chỉ dùng ở dạng nguyên mẫu với to)
  làm khó chịu; làm phiền; trêu tức
  he did it to spite me
  nó làm cái đó để trêu tức tôi
  cut off one's nose to spite one's face
  xem nose

  * Các từ tương tự:
  spiteful, spitefully, spitefulness