Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (khẩu ngữ)
  không để ý, không lưu ý
  I protested but he carried on regardless
  tôi phản kháng, nhưng ông ta vẫn bất chấp

  * Các từ tương tự:
  regardless of