Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Giới từ
  dù, mặc dù, bất kể
  họ đã có được kỳ nghỉ tuyệt vời mặc dù thời tiết xấu
  despite what others say , I think he's a very nice chap
  bất kể người ta nói gì, tôi vẫn nghĩ rằng anh ta là một gã rất tốt

  * Các từ tương tự:
  despiteful, despitefully, despitefulness