Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

despiteful /dis'paitful/  

  • Tính từ
    hiềm khích, thù oán; có ác cảm
    giận hờn

    * Các từ tương tự:
    despitefully, despitefulness