Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undeterred /,ʌndi'tɜ:d/  

  • Tính từ
    không nản lòng, không nao núng
    undeterred by failure
    không nản lòng vì thất bại