Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

notwithstanding /,nɒtwiθ'stændiŋ/  

 • Giới từ
  mặc dù, bất kể
  notwithstanding a steady decline in numbersthe school has had a very successful year
  mặc dù số học sinh giảm sút đều đều, trường học này vẫn đạt được một năm học thành công
  language difficulties notwithstanding, he soon grew to love the country and its people
  bất kể những khó khăn về ngôn ngữ, anh ta đã đâm ra yêu xứ sở và dân tộc ấy
  Phó từ
  tuy nhiên; ấy thế mà
  many people told her not to trybut she went ahead notwithstanding
  nhiều người đã bảo cho cô ta đừng có thử, ấy thế mà cô ta cứ lao vào