Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Liên từ
  (cách viết khác tho′)
  mặc dù, dù, dẫu cho
  she won first prize, though none of us had expected
  it chị ta đoạt giải nhất, mặc dù không một ai trong chúng ta dám mong chờ điều đó
  tuy vậy, tuy rằng
  I'll try to come, though I doubt if I'll be there on time
  tôi sẽ cố đến, tuy rằng tôi không dám chắc là tôi sẽ đến đó đúng giờ
  Phó từ
  (khẩu ngữ)
  mặc dù vậy, thế nhưng
  I expect you're rightI'll ask him though
  tôi mong rằng anh đúng, mặc dù vậy tôi cũng sẽ hỏi lại anh ta
  she promised to phoneI heard nothing, though
  chị ta hứa là sẽ gọi điện thoại, thế nhưng tôi chẳng thấy gì cả

  * Các từ tương tự:
  thought, thought-reader, thoughtful, thoughtfully, thoughtfulness, thoughtless