Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  dù thế nào [ đi nữa]
  you won't move that stone, however strong you are
  dù anh có khỏe đến thế nào đi nữa thì anh cũng không thể di chuyển được hòn đá này
  mặc dù; tuy nhiên
  his first response was to say nolater, however, he changed his mind
  đầu tiên anh ta trả lời là không; tuy nhiên về sau anh ta đã thay đổi ý kiến
  Liên từ
  bằng cách nào
  however did you get here without a car?
  bằng cách nào anh tới được đây khi không có xe?