Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường the earth) trái đất
  the moon goes round the earth
  mặt trăng quay quanh trái đất
  I must be the happiest woman on earth!
  có thể tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên trái đất!
  (số ít) mặt đất, đất liền
  after a week at seait was good to feel the earth under our feet again
  thật là dễ chịu được đặt chân trở lại đất liền sau một tuần đi biển
  the balloon burst and fell to earth
  quả cầu nổ và rơi xuống đất
  đất
  fill a hole with earth
  lấp đất đầy lỗ
  (hóa học) đất hiếm
  hang (cáo…)
  (thường số ít) (từ Anh) (từ Mỹ ground) dây đất
  charge (cost; pay…) [somebody] the earth
  tính (giá, trả…) đắt quá
  I'd love that bikebut it costs the earth
  tôi rất thích chiếc xe đạp đó nhưng nó giá đắt quá
  come back (down) to earth [with a bang (bump)]
  (khẩu ngữ)
  thôi mơ mộng, trở về với thực tại
  when his money run outhe came down to earth [with bump]
  hết tiền anh ta mới quay về với thực tại
  the ends of the earth
  xem end
  the four corners of the earth
  xem corner
  go (run) to earth (ground)
  lẩn trốn để khỏi bị bắt
  how (why; where; who…) on earth (in the world)
  (khẩu ngữ)
  như thế nào (dùng để nhấn mạnh)
  what on earth are you doing?
  anh đang làm cái quái gì thế?
  be (feel; look…) like nothing on earth
  (khẩu ngữ)
  rất xấu, kỳ quái
  trông nó chẳng ra sao cả trong bộ quần áo kỳ cục đó
  move heaven and earth
  xem move
  promise the earth (moon)
  run somebody (something) to earth
  truy lùng, lùng sục (ai, cái gì)
  the salt of the earth
  xem salt
  wipe something off the face of the earth (off the map)
  xem wipe
  Động từ
  nối với đất
  cái phích này đã nối với đất chưa?
  earth something up
  vun gốc (cây); lấp đất (hạt giống…)

  * Các từ tương tự:
  earth capacitance, earth conductivity, earth current, earth electrode, earth magnetism, earth return circuit, earth return phantom circuit, earth science, earth-bank