Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

earth science /'ɜ:θsaiəns/  

  • địa học