Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tính dẫn điện của đất