Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đất nhiều mùn

    * Các từ tương tự:
    loamy