Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quả địa cầu
  the globe
  địa cầu, trái đất
  travel round the globe
  du hành vòng quanh trái đất
  vật hình cầu
  the oil lamp needs a new globe
  cây đèn dầu cần một bóng tròn (hình cầu) mới

  * Các từ tương tự:
  globe artichoke, globe-amaranth, globe-fish, globe-flower, globe-lightning, globe-thistle, globe-trot, globe-trotter, globe-trotting