Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

globe-lightning /'faiəbɔ:l/  

  • Danh từ
    sao băng
    chớp hình cầu
    quả cầu lửa (ở trung tâm của một vụ nổ bom nguyên tử)
    (sử học), (quân sự) đạn lửa