Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

globe-trotting /'gloubtrɔtiɳ/  

  • Danh từ
    sự đi du lịch tham quan khắp thế giới