Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật) thiên nhật thảo
    Nội động từ
    thành hình cầu; mang hình cầu