Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

globe-trotter /,gləʊb'trɔtə[r]/  

  • Danh từ
    người du hành khắp thế giới