Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

globe-trot /'gləʊbtrʊt/  

  • Động từ
    -tt-
    du hành khắp thế giới

    * Các từ tương tự:
    globe-trotter, globe-trotting