Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

globe-fish /'gləʊbfi∫/  

  • Danh từ
    (động vật) cá nóc nhím