Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quả cầu; thiên thể (mặt trời, mặt trăng, vệ tinh)
    quả cầu cắm thánh giá (vua, hoàng hậu đeo khi mặc lễ phục)

    * Các từ tương tự:
    orbicular, orbicularis, orbicularity, orbiculate, orbit, orbital, orbiter, orbitomalar, orbitonasal