Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] cẩu thả, [một cách] đại khái
  do one's work anyhow
  làm đại khái
  (cách viết khác anyway) dù sao chăng nữa, dù thế nào đi nữa
  it's too late now, anyhow
  dù sao thì bây giờ cũng trễ quá rồi
  anyhow you can try
  dù thế nào đi nữa anh cũng có thể thử xem