Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nevertheless /,nevəðə'les/  

 • Phó từ, Liên từ
  tuy nhiên, mặc dù vậy
  he is often rude to mebut I like him nevertheless
  nó thường xuyên thô lỗ đối với nhưng mặc dù vậy tôi vẫn mến nó
  there was no news, nevertheless we went on hoping
  không có tin tức gì cả, tuy nhiên chúng tôi vẫn nuôi hy vọng