Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) cũng, đồng thời, hơn nữa, vả lại
  Giới từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) với, lấy
  what shall he fill his belly withal?
  nó sẽ lấy gì bỏ vào bụng?