Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whatever /'wɒt'evə[r]/  /hwɒt'evə[r]/

 • Định từ, Đại từ
  bất cứ [cái gì], mọi [cái]
  you can eat whatever you like
  anh thích ăn gì thì ăn
  whatever I have is yours
  bất cứ cái gì anh có đều là của em
  bất kể, dù có gì
  keep calm, whatever happens
  dù có gì xảy ra, hãy cứ bình tĩnh
  (động từ nghi vấn; dùng tỏ sự ngạc nhiên, bối rối)
  cái gì, gì
  You're going to keep snakes! Whatever ?
  Mày định nuôi rắn à! Tiếp theo là cái gì nữa?
  Phó từ
  (cách viết khác whatsoever) (dùng sau no + danh từ, nothing, none… để nhấn mạnh)
  bất cứ
  có dấu hiệu gì cải thiện không? chẳng thấy bất cứ dấu hiệu nào.