Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

albeit /,ɔ:l'bi:it/  

  • Liên từ
    (cũ)
    mặc dù
    tôi đã cố gắng tìm gặp hắn, mặc dù không thành công