Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

although /ɔ:l'ðəʊ/  

 • Liên từ
  mặc dù
  they are generous although they are poor
  họ rất hào phóng mặc dù họ nghèo
  tuy thế; nhưng
  he said they were married although I am sure they aren't
  nó bảo họ đã cưới nhau rồi nhưng tôi chắc là chưa