Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thought-reader /'θɔ:tri:də[r]/  

  • Danh từ
    người đọc được ý nghĩ của người khác