Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không suy nghĩ, vô tư lự
  thoughtless of the future
  không suy nghĩ đến tương lai
  nhẹ dạ, không thận trọng, khinh suất, không chín chắn, không cẩn thận
  a thoughtless act
  một hành động khinh suất, một hành động thiếu suy nghĩ
  không ân cần, không lo lắng, không quan tâm