Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hay quên
  old people are sometimes forgetful
  người già đôi lúc hay quên
  (vị ngữ) (+ of) quên
  be forgetful of one's duties
  quên bổn phận

  * Các từ tương tự:
  forgetfully, forgetfulness