Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloud-cuckoo-land /,klaʊd 'kʊku: lænd/  

  • Danh từ
    (Anh) (nghĩa xấu)
    cõi mộng, xứ mơ