Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lơ đễnh

    * Các từ tương tự:
    abstractedly, abstractedness