Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lỏng lẻo
  kỷ luật lỏng lẻo
  he is too lax with his pupils
  ông ta quá dễ dãi với học sinh của mình

  * Các từ tương tự:
  laxation, laxative, laxity, laxly, laxness