Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

negligent /'neglidʒənt/  

 • Tính từ
  cẩu thả, chểnh mảng
  he was negligent of his
  duties nó chểnh mảng nhiệm vụ
  he is negligent in his work
  nó cẩu thả trong công việc

  * Các từ tương tự:
  negligently