Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forgetfulness /fə'getflnis/  

  • Danh từ
    tính hay quên