Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị lãng trí
  distracted with sorrow
  lãng trí vì buồn phiền

  * Các từ tương tự:
  distractedly