Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distractedly /di'stræktidli/  

  • Phó từ
    [một cách] lơ đãng
    he paced up and down distractedly
    anh ta đi đi lại lại một cách lơ đãng