Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    đánh lạc hường sự chú ý
    các viên chức tham nhũng tìm cách lạc hướng cuộc điều tra của chúng tôi
    Danh từ
    sự chú ý lạc hướng