Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm đổi hướng
  divert traffic from one road to another
  đổi đường xe chạy sang con đường khác
  đổi hướng sự chú ý của ai
  làm tiêu khiển, làm giải trí (ai)
  a new game to divert the children
  trò chơi mới để giải trí tụi trẻ con

  * Các từ tương tự:
  diverter, diverticle, diverticular, diverticulosis, diverticulum, diverting, divertingly, divertingness, divertissement