Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quay đi, ngoảnh đi
  ngoảnh mặt đi khỏi một cảnh tượng kinh khủng
  ngừa, ngăn chặn, tránh
  nó xoay xở tránh mọi nghi ngờ

  * Các từ tương tự:
  avertable, avertible