Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [để] tiêu khiển, [để] giải trí

    * Các từ tương tự:
    divertingly, divertingness