Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm sao lãng, làm lơ đãng
    chị ta sao lãng công việc vì có tiếng ồn ở ngoài kia

    * Các từ tương tự:
    distracted, distractedly, distracting, distractingly, distraction