Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discompose /,diskəm'pəʊz/  

  • Động từ
    làm bực bội, làm băn khoăn

    * Các từ tương tự:
    discomposedly