Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discomposedly /diskəm'pouzidli/  

  • Phó từ
    mất bình tĩnh, bối rối, xáo động
    lo lắng, lo ngại